Diller

Yönetmelik

19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

             d) Rektörlük: Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü,

             e) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

             f) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

             g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Üniversite içinde olduğu kadar, Üniversite çevresindeki engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek ve çağdaş dünyanın beklentilerine uygun olacak şekilde hizmet sunmak, 

             b) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları, Bölgede ve ülke çapında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde, engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için her alanda araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek, engellilere yönelik eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak,

             c) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her türlü bilimsel etkinliği gerçekleştirmek,

             ç) Bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanların teminine katkı sağlamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Engellilerin yaşam kalitesini artırabilmek için engellileri ve engelli ailelerini bilinçlendirme ve yetiştirme  hizmetlerini sunmak,

             b) Diğer disiplinlerle engellilere yönelik araştırmalar konusunda işbirliği sağlamak,

             c) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine katılmak ya da buna imkân sağlamak,

             ç) Toplumun engellilere ve engelli yaşamına  yönelik bilgi, tutum ve davranış eksikliklerini ve yanlışlıklarını tespit ederek bunların giderilmesine yönelik eğitimler düzenlemek,

             d) Üniversite öğrencilerinin engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilinçlenmelerini sağlamak ve Merkezin gerçekleştireceği projelerde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak, bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

             e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde engelliler için engelsiz bir yaşam oluşturma yönünde  toplumun bilinçlendirilmesini ve duyarlı hale gelmesini sağlamak,

             f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

             g) Toplumun engellilerin çekmiş olduğu sıkıntılar  konusunda bilgilendirilmesi ve engelli yaşamını iyileştirme yönünde eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

             ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilere, çalışma alanına giren konularda bilirkişilik hizmeti vermek,

             h) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezi temsil etmek, faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevine son verilebilir.

             (2) Merkez Müdürü; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için, en çok üç öğretim üyesini Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

             (3) Merkez müdür yardımcıları; Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Rektörün onayı ile kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez müdür yardımcılarının görev süresi, Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Merkez ve alt birimlerinde işitme, görme, ortopedik ve zihinsel engelliler çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak,

             b) Danışma Kurulu kararlarını uygulamak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             ç) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

             d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             e) Merkezin yönetim ve  denetim görevini yürütmek,

             f) Engellilere yönelik hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

             g) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna  sunmak,

             ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünün önerisi  üzerine Rektörün onayı ile  Üniversitenin çeşitli fakültelerinden görevlendirilecek sekiz öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

             (2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa Merkez Müdürü başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

             b) Merkez bünyesinde bulunan birimlerin çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

             c) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,

             ç) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek,

             d) Merkez ile ilgili hazırlanan projeleri inceleyip Danışma Kuruluna sunmak,

             e) Merkezde engellilere ilişkin hizmetlerin etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör ve Rektör yardımcıları ile her fakülte ve yüksek okuldan öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri  bir profesör, profesörün bulunmadığı durumlarda doçent veya yardımcı doçent olmak üzere toplam onsekiz kişiden oluşur. Rektör ve Rektör yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

             (2) Rektör ve Rektör yardımcıları dışında, bu maddenin birinci fıkrası gereğince belirlenmiş üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi dolanlar aynı yöntemle yeniden seçilebilirler. Görev süresi içinde ayrılanların yerine,  kalan görev süresini tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir.

             (3) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Danışma Kurulunun sekretaryasını Kurulun oyları ile seçilen bir öğretim üyesi yürütür.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüş oluşturup açıklamak,

             b)  Merkezde her kesimden gelen istek ve önerileri değerlendirerek yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik kararlar oluşturulmasına katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Merkez ünite ve birimlerinin, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları

             MADDE 14 – (1) Merkez ve Merkezin alt birimlerinde çalışan kişiler, yürütülen hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

             (2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli kişiler, hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur ve Merkez yönetimine karşı sorumludur.

             (3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komiteler ya da komisyonlar kurulabilir. Komite ve komisyonların; görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ile çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 16 – (1) 28/2/1994 tarihli ve 21863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi İşitme Özürlüleri Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Mevcut kurulların üyeleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulmuş kurulların üyeleri, görev süreleri doluncaya kadar görevlerine devam ederler.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.